Cách xác định thời hiệu khởi kiện-thời hiệu yêu cầu theo Bộ luật tố tụng dân sự mới nhất?

Xin hỏi Công ty Cruiser & Co về cách xác định thời hiệu khởi kiện và thời hiệu yêu cầu theo Bộ luật tố tụng dân sự mới nhất được qui định như thế nào. Rất mong Quý công ty trả lời sớm? Trân trọng cảm ơn. Công ty Cruiser & Co cảm ơn bạn về câu hỏi này và xin trả lời như sau: Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa

 

Các công ước về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

Chúng tôi xin hỏi các công ước quốc tế về giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế?