Các công ước về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

Trả lời của Cruiser & Co như sau:

Trước tiên, chúng tôi cảm ơn bạn về câu hỏi.

Chúng tôi xin nêu một sô công ước quốc tế về giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế để bạn tham khảo như sau:

-         Công ước của Liên hợp quốc về chuyên chở hàng hóa bằng đường biển năm 1978

-         Công ước của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (Công ước Viên 1980)

-         Công ước quốc tế về container an toàn năm 1972

-         Công ước quốc tế về giới hạn trách nhiệm đối với các khiếu nại hàng hải năm 1976

-         Nghị định thư VISBY NĂM 1968

-         Nghị định thư SDR năm 1979

-         Quy tắc Lahay – Visby năm 1968

-         Quy tắc York-Antwerp năm 1994

-         Công ước của Liên hợp quốc về bảo lãnh độc lập và thư tín dụng dự phòng

-         Công ước của Liên hợp quốc về hối phiếu và kỳ phiếu quốc tê năm 1988

-         Luật điều chỉnh hối phiếu, séc và kỳ phiếu năm 1982

-         Luật mẫu của Uncitral về chuyển tiền quốc té năm 1994

-         Luật thống nhất Geneva về hối phiếu và kỳ phiếu năm 1930

-         Công ước về công nhận và cho thi hành các quyết định của Trọng tài nước ngoài

-         Quy tắc Trọng tài Uncitral năm 1976

-         Luật mẫu của Ủy ban Trọng tài thương mại quốc tế của Liên hợp quốc về Luật thương mại quốc tế

-         Công ước về giải quyết tranh chấp đầu tư giữa các quốc gia và các công dân quốc gia khác

-         Công ước về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong các lĩnh vực dân sự và thương mại

-         Công ước về thỏa thuận lựa chọn Tòa án

-         Công ước về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại

-         Công ước về công nhận và cho thi hành bản án nước ngoài trong các lĩnh vực dân sự và thương mại

-    Nghị định thư về công nhận và cho thi hành bản án nước ngoài trong các lĩnh vực dân sự và thương mại.

Trân trọng,