danh sách tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải năm 2015

Công ty Cruiserco

 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1404/QĐ-BTC về việc công bố danh sách tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải năm 2015

 

Ngày 16/7/2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1404/QĐ-BTC về việc công bố danh sách tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải năm 2015 theo quy định tại Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển gồm các doanh nghiệp bảo hiểm có tên sau:

STT

Tên doanh nghiệp bảo hiểm

1

Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt

2

Tổng công ty cổ phần Bảo Minh

3

Tổng công ty Bảo hiểm PVI

4

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex

5

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

6

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu

7

Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Long

8

Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA

9

Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

10

Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp

11

Công ty cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng

12

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội

13

Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương

14

Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng Không

15

Công ty Bảo hiểm Liên Hiệp

16

Công ty TNHH Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine

17

Công ty TNHH Bảo hiểm Samsung Vina

18

Công ty TNHH một thành viên bảo hiểm Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

19

Công ty bảo hiểm QBE Việt Nam

20

Công ty TNHH Bảo hiểm AIG Việt Nam

21

Công ty TNHH bảo hiểm tổng hợp Groupama Việt Nam

22

Công ty TNHH bảo hiểm Fubon (Việt Nam)

23

Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam

24

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội

25

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành

26

Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ Cathay Việt Nam

 

Nguồn: Bộ tài chính