Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh dịch vụ viễn thông


Công ty Cruiser & Co

 

Ngày 08/03/2015

 

Hiệp thương, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh dịch vụ viễn thông 

 

Thủ tục  

Hiệp thương, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh dịch vụ viễn thông

- Trình tự thực hiện:

- Các doanh nghiệp viễn thông gửi hồ sơ đề nghị giải quyết tranh chấp tới Cục Viễn thông - Bộ Thông tin Truyền thông

- Cục Viễn thông tổ chức hiệp thương giữa các bên. Thời hạn hiệp thương giữa các bên.

- Sau hiệp thương, cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông ra quyết định giải quyết tranh chấp. Các bên tranh chấp có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ thông tin, chứng cứ liên quan. Kết quả Hiệp thương phải được lập thành văn bản;

- Sau khi Hiệp thương, Cục Viễn thông ra quyết định giải quyết tranh chấp.

- Các bên tranh chấp có nghĩa vụ thi hành ngay quyết định giải quyết tranh chấp, kể cả trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết tranh chấp của Cục Viễn thông và có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

- Cách thức thực hiện; 

Nộp trực tiếp tại trụ sở Cục Viễn thông hoặc gửi theo đường bưu chính tới Cục Viễn thông (Tòa nhà VNTA, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

Văn bản đề nghị giải quyết tranh chấp của doanh nghiệp

- Thời hạn giải quyết:

- Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giải quyết tranh chấp, Cục Viễn thông có trách nhiệm tổ chức hiệp thương giữa các bên.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc hiệp thương, Cục Viễn thông ra quyết định giải quyết tranh chấp và các bên  phải thực hiện ngay quyết định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Doanh nghiệp viễn thông

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông

-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan phối hợp (nếu có):Vụ Khoa học công nghệ, Cục Tần số vô tuyến điện

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định hành chính

- Lệ phí (nếu có):

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):

Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Viễn thông

Nghị định 25/NĐ-CP ngày 06/4/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông