Mẫu biên bản làm việc

                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

--------------------


BIÊN BẢN LÀM VIỆC

(v/v Thỏa thuận…………………..)

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm 20…., tại trụ sở Công ty cổ phần đầu tư xây dựng …………., Chúng tôi gồm có:

BÊN A                        :           CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG …………………..………

Đại diện bởi    :           Ông ……………………………….   Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ             :           Số ……., phường……….….., quận…….……, thành phố ……………….   

Mã số thuế      :           …………………...    

BÊN B                        :          

1.         Ông     :           …………………………….. 

CMTND số     :           ……………………………..              Cấp ngày: …../…......./20…..

Địa chỉ TT       :           ……….....…………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:             ............………………………………………………………………

2.         Ông     :           …………………………….. 

CMTND số     :           ……………………………..              Cấp ngày: …../…../20............

Địa chỉ TT       :           ……………………………………………………………......……..

Chỗ ở hiện tại:                        ……………………………………………………….………

Nội dung làm việc hai bên thống nhất cụ thể như sau:

Hai bên thống nhất các nội dung sau:

1………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………………..……….……

………………………………………………………………………………….…..…………

2………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………….……….….……

…………………………………………………………………………………….……..……         

3…………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………….…….….……

………………………………………………………………………………….………..……

Hai Bên cùng thống nhất phương thức thanh toán kể trên và cam kết không khiếu nại, khiếu kiện.

Biên bản làm việc thanh lý này có hiệu lực kể từ ngày ký, bao gồm 02 trang và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản làm căn cứ thực hiện.