Mẫu quyết định phân công nhiệm vụ


QUYẾT ĐỊNH  CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Về việc: Phân công nhiệm vụ tham gia trợ giúp công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ……)

Căn cứ:

  • Điều lệ Công ty;
  • Hợp đồng tư vấn số ….2014/ngày …/…./2014 ký kết giữa Công ty CP ……..và Công ty,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.      Phân công các ông/bà có tên dưới đây tham gia trợ giúp công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần…………tổ chức ngày …/…/20…:
1. ………………………………….có nhiệm vụ:…………………………………………

2. ………………………………….có nhiệm vụ:…………………………………………

3. ………………………………….có nhiệm vụ:…………………………………………

4. ………………………………….có nhiệm vụ:………………………………………

5. ………………………………….có nhiệm vụ:…………………………………………

Điều 2.      Các ông/bà có tên nêu trên có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần……… phù hợp với Hợp đồng tư vấn số …./2014/CRUISERCO/TVPL ngày …./…/20….

Điều 3.      Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Công ty CP;
  • Lưu Công ty.