Vận tải biển-Tàu biển-Logistic-Hàng hóa

Cruiser & Co cung cấp dịch vụ tư vấn về các khía cạnh liên quan đến Vận tải biển-Tàu biển-Logistic-Hàng hóa, bao gồm và không giới hạn:

- Khiếu nại hàng hóa (Cargo claim);
- Mua bán tàu biển;
- Bảo hiểm tàu biển'
- Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển;
- Tranh chấp hợp đồng vận chuyển hàng hóa;
- Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tàu biển;
- Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm hàng hóa;
- Tranh chấp hợp đồng vận tải đa phương thức, logistic;
- Khiếu nại tổn thất liên quan đến ô nhiễm dầu;
- Khiếu nại tổn thất liên quan đến cảng biển;

Trân trọng cảm ơn,